รู้จักกลอนแปด,กลอน8

 

กลอนแปด เป็นคำประพันธ์ที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เนื่องจากกลอนแปดเป็นร้อยกรองที่มีความเรียบเรียงง่าย

สามารถสื่อความหมายบทกลอนได้อย่างไพเราะ ซึ่งลักษณะของกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัสนอก – ใน

โดยหนึ่งวรรคจะมี 8คำตามผัง

 

 

 

วันที่ 18/12/2555